วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ฝึกงานเดือน พฤษจิกายน

--------สัปดาห์ที่1--------
วันที่ 3 พฤษจิกายน 2551
......08.30 น. กระผม ได้เดินทางมาถึงสำนักงานโรงพยาบาลราชุบรี
รายงานตัวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแผนกต่างๆในสำนักงาน
และได้รับมอบหมายงาน ให้รายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์
..........งานที่ทำวันนี้..........
ค้นหาตัดอักษรติดงาน Hot.Topics / Pedtatricare
ตัดกระดาษเรื่อง ข้อควรปฎิบัติ แล้ว เคลือบบัตรจำนวน 12 แผ่น
เก็บเครื่องฉายLCD เครื่องคอมพิวเตอร์ เครืองฉายแผ่นทึบ ณ ห้องประชุมตึกกาญจนาชั้น 4
ศึกษาดูการต่อลำโพงเคลื่อนที่
..................................................................

วันที่ 4 พฤษจิกายน 2551
......08.30 น. ............งานที่ได้ทำวันนี้.................
ตัดกระดาษอ่อนสีขาวแผ่นใหญ่ให้เป็นกระดาษ A3 จำนวน 60 แผ่น
ตัดฟิวเจอร์บอร์ด เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนำกระดาษ A3 เรื่อง โรคหัวใจมาติด จำนวน 9 แผ่น
เคลือบบัตรพนักงาน จำนวน 7 คน
..................................................................

วันที่ 5 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. ....งานที่ได้ทำวันนี้......
ตัดกระดาษอ่อนสีขาวแผ่นใหญ่ให้เป็นกระดาษ A3 จำนวน 25 แผ่น
ตัดตัวเลข 1-100 ทำบัตรคิว เคลือบบัตรคิวตัวเลข 1-100
พิมพ์งานให้พี่โอ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสี
ค้นหาตัวอักษรเรื่องการประชุม คปส เขต 4
เคลือบบัตรใบประกาศ ของโรงพยาบาลราชบุรี 1 ใบ
..................................................................

วันที่ 6 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. .....งานที่ได้รับมอบหมายงานวันนี้....
เคลือบัครเอกสาร จำนวน 6 แผ่น
ตัดกระดาษข้อความใบปลิ้ว เรื่อง โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
จำนวน 160 ใบ วันนี้ทำได้ประมาณ 80 ใบ
ค้นหาตัวอักษรติดป้ายงาน เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการ
ศึกษาดูการควบคุมการถ่ายวีดีโอ อัดวีดีโอ ลงคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม1
..................................................................

วันที่ 7 พฤษจิายน 2551
........ 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายงานวันนี้
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD กับเครื่องฉายทึบแสง ณ ห้องประชุม ตึกกาญจนา ชั้น4
ถ่ายภาพนิ่งงาน ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์
เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ศึกษาดูการออกแบบโปสเตอร์ส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์


สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 10 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำมีดังต่อไปนี้
ตัดสติกเกอร์ เรื่อง ศูนย์ควบคุม การบริโภคยาสูบ จ. ราชุบรี
- ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
- บริการให้คำปรึกษา
นำไปติดที่หน้าโรงพยาบาลทางสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี
................................................................

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายงานวันนี้
สั่งพิมพ์งาน เรื่องนโยบายของโรงพยาบาลราชุบรี ขนาด A3 จำนวน 50 แผ่น
ตัดตัวเลข 1-100 ทำบัตรคิว เคลือบบัตรคิวตัวเลข 1-100 จำนวน 5 ชุด
วันนี้ทำได้ 2 ชุด
................................................................

วันที่ 12 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้
ตัดตัวเลข 1-100 ทำบัตรคิว เคลือบบัตรคิวตัวเลข 1-100 จำนวน 3 ชุด
ติดป้ายนโยบาย ลงฟิวเจอร์บอร์ด 50 ป้าย
...........................................................

วันที่ 13 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ทำป้ายชื่อบุคลากร ติดผนัง เรื่อง บุคลากรฝ่ายศัลยกรรมระบบประสาท
ทำป้ายชื่อติดผนัง เรื่อง แผนผังบุคลากรหอผู้ป่วยกุมาร 3
......................................................................

วันที่ 14 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำวันนี้
สแกนรูป บุคลากร ตึกโรงพยาบาลราชุรี
ตัดตัวเลข 1-80 ทำบัตรคิว เคลือบบัตรคิวตัวเลข 1-80 จำนวน 2 ชุด
ติดตั้งเครื่องฉาย LCD กับเครื่องฉายทึบแสง ณ ห้องประชุม ตึกกาญจนา ชั้น4
..............................................................


สัปดาห์ที่ 3

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเย็นมีดังต่อไปนี้
เขียนป้ายภาพ 8 ผืน เรื่อง กีฬาสี ประเภทกีฬา spotday
.........................................................................

วันที่ 18 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเลิกงานมีดังต่อไปนี้
ถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้อง OLYMPUS E-500 ในงาน บรรยายวิชาการ
เรื่อง ทำอย่างไรให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
เบิร์นแผ่น CD จำนวน 100 แผ่น วันนี้ทำได้ 80 แผ่น
...........................................................

วันที่ 19 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น.งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเลิกงานมีดังต่อไปนี้
เบิร์นแผ่น CD อีก 20 แผ่น
เขียนป้ายผ้างานกีฬาสี จำนวน 8 ผืน
......................................................................

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเลิกงานมีดังต่อไปนี้
ตัดสติเกอร์แผนผังบุคลากรกุมาร 3 แก้ไขภาพกับชื่อ
ค้นหาตัวอักษร การประชุมวิชาการกุมาร
เรื่อง MOVEMENT DISORDER EPILEPSY
21 พฤศจิกายน 2551
ที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลราชบุรี
..............................................................

วันที่ 21 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำตั้งแต่เช้าจนเลิกงานมีดังต่อไปนี้
เคลือบบัตร นายแพทย์ จำนวน 14 ป้าย
ตัดกระดาษพลาสวูด จำนวน 14 ป้าย แต่ละขนาดมีดังนี้
9" x 20" เรื่อง จอดรถเกิน 24 ชั่วโมง
20" x 24" เรื่อง ห้ามจอดบริเวณนี้
5" x 24" เรื่อง ห้องประชุม 3
4" x 12" เรื่อง พื้นต่างระดับ
9" x 26" เรื่อง ทางเดินเท้า
10" x 26" 3 ป้าย เรื่อง ทางออก,ช่องสำหรับจอด
11" x 26" เรื่อง โปรดระวัง
12" x 26" 3 ป้าย เรื่อง ที่จอดรถ รับส่งกับ เจ้าหน้าที่ รพ.
.............................................................


สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 24 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น.งานที่ไดรับมอบหมายให้ทำในวันนี้มีดังต่อไปนี้
เพิ่ม ตัดแผ่นพลาสวูด ป้าย 9x20 นิ้ว 15 ป้าย
ตัดสติกเกอร์มาติดตามหัวข้อตามใบงานโดยใช้แผ่นสติกเกอร์สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน
.........................................................................วันที่ 25 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดสีแดง จำนวน 6 แผ่น เรื่อง ระวังล้ม
แกะสติกเกอร์ข้อความ ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีแดง
เขียนป้ายผ้า 4 ป้าย หัวข้อ วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2551
( world alds day 2008 ) จำนวน 2 ป้าย
เรื่อง เอดส์หยุดได้...ร่วมใจรักษาสัญญา Stop alds Keep the Promise จำนวน 2 ป้าย
..........................................................


วันที่ 26 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้มีรายละเอียดดังนี้
สแกนภาพหนังสือ CLINTCAL SYMPOSIA ลงแผ่น CD
ตกแต่งภาพสแกนด้วยใช้โปรแกรม photoshop
....................................................

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
ตัดกระดาษ สีขาว แผ่นใหญ่ ขนาด 24 x 36 จำนวน 10 แผ่น
ติดตารางแข่งขันกีฬาสี จำนวน 8 ป้าย ข้าง ห้องประชาสัมพันธ์
แก้ไขป้ายผ้ากีฬาสี จำนวน 10 ป้าย
..........................................................................

วันที่ 28 พฤษจิกายน 2551
...... 08.30 น. งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้
แกะข้อความสติกเกอร์ เรื่อง กิจกรรมโรงเรียน พ่อ-แม่ โรงพยาบาลราชบุรี
ขนาด 6X12 นิ้ว จำนวน 9 แผ่น และขนาด 3x12 6 แผ่น
.............................................................

กิจกรรมตลอด1เดือนฝึกงาน

Visit www.moblyng.com to make your own!